Vở thực hành Tiếng Việt lớp 4, tập 2 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Tiếng Việt lớp 4, tập 2 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20553-7
  • Tác giả: Hoàng Hòa Bình, Lê Phương Nga (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Kim Chung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In và Vật tư Hải Dương. Địa chỉ in Đường An Thái – Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – tỉnh Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Tiếng Việt lớp 4, tập 2 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Hoàng Hòa Bình, Lê Phương Nga (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: