Vở thực hành Toán lớp 3, tập 1B (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Toán lớp 3, tập 1B (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16668-5
  • Tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Thuý Ngà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khoa học công nghệ Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Vở thực hành Toán lớp 3, tập 1B (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Thuý Ngà

Tìm mua sách nếu có bán: