Vở thực hành Toán lớp 4, tập 2A (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Toán lớp 4, tập 2A (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20574-2
  • Tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Ngọc Lan, Trần Thuý Ngà, Vũ Quốc Chung
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Minh Hải
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Toán lớp 4, tập 2A (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Ngọc Lan, Trần Thuý Ngà, Vũ Quốc Chung

Tìm mua sách nếu có bán: