Vở thực hành Toán lớp 4, tập 2B (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Toán lớp 4, tập 2B (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16690-6
  • Tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Ngọc Lan, Trần Thuý Ngà, Vũ Quốc Chung
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Ái Nhu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Vở thực hành Toán lớp 4, tập 2B (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Ngọc Lan, Trần Thuý Ngà, Vũ Quốc Chung

Tìm mua sách nếu có bán: