Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội lớp 3, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội lớp 3, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16582-4
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thanh Thủy., Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên), Phan Thanh Hà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Đăng Khôi
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Sơn La
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội lớp 3, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thanh Thủy., Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên), Phan Thanh Hà

Tìm mua sách nếu có bán: