Vời vợi miền tây – Tiểu thuyết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vời vợi miền tây – Tiểu thuyết
  • Mã ISBN: 978-604-89-3116-2
  • Tác giả: Phạm Minh Hằng
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Trung Tâm Sách và Thiết bị Thư Viện
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Vời vợi miền tây – Tiểu thuyết

Về tác giả: Phạm Minh Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: