Vọng âm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vọng âm
  • Mã ISBN: 978-604-959-501-1
  • Tác giả: Thư Sắc
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Trịnh Hồ Quỳnh Trâm
  • Đối tác liên kết: Trần Hữu Thứ, 2/257 Chi Lăng, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty TNHH in Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Vọng âm

Về tác giả: Thư Sắc

Tìm mua sách nếu có bán: