Vòng quanh thế giới: Brazil

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vòng quanh thế giới: Brazil
  • Mã ISBN: 978-604-2-17603-3
  • Tác giả: Viết lời: Hoài Nam Minh họa: Nguyễn Hảo
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Vũ Chí Hiếu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy Lê quang lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Vòng quanh thế giới: Brazil

Về tác giả: Viết lời: Hoài Nam Minh họa: Nguyễn Hảo

Tìm mua sách nếu có bán: