Vòng quanh thế giới: Canada

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vòng quanh thế giới: Canada
  • Mã ISBN: 978-604-2-15066-8
  • Tác giả: Minh Tuấn – Nguyễn Hào
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Phan Cao Hoài Nam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTTNHH Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Vòng quanh thế giới: Canada

Về tác giả: Minh Tuấn – Nguyễn Hào

Tìm mua sách nếu có bán: