What Do You Do With an Idea? Bạn làm gì khi có ý tưởng?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: What Do You Do With an Idea? Bạn làm gì khi có ý tưởng?
  • Mã ISBN: 978-604-1-16947-0
  • Tác giả: Kobi Yamada & Mae Besom – VinSchool
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Dạ Thư
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/06/2020

Thông tin về sách: What Do You Do With an Idea? Bạn làm gì khi có ý tưởng?

Về tác giả: Kobi Yamada & Mae Besom – VinSchool

Tìm mua sách nếu có bán: