WHO? Chuyện kể về danh nhân thế giới: J. K. Rowling

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: WHO? Chuyện kể về danh nhân thế giới: J. K. Rowling
  • Mã ISBN: 978-604-2-17363-6
  • Tác giả: Lời: Kim Seungryeol/Tranh: ChungBe Studios
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và DV thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: WHO? Chuyện kể về danh nhân thế giới: J. K. Rowling

Về tác giả: Lời: Kim Seungryeol/Tranh: ChungBe Studios

Tìm mua sách nếu có bán: