WHO? Chuyện kể về danh nhân thế giới: Martin Luther King

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: WHO? Chuyện kể về danh nhân thế giới: Martin Luther King
  • Mã ISBN: 978-604-2-17352-0
  • Tác giả: Hyungmo/Tranh: ChungBe Studios, Lời: Ahn
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và DV thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: WHO? Chuyện kể về danh nhân thế giới: Martin Luther King

Về tác giả: Hyungmo/Tranh: ChungBe Studios, Lời: Ahn

Tìm mua sách nếu có bán: