Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-80-4186-1
  • Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông (TS. Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Văn Long, Nguyễn Thị Mai), Thân Thị Thúy Mai
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Long Biên; Vũ Thị Ngọc Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DV thương mại Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp

Về tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông (TS. Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Văn Long, Nguyễn Thị Mai), Thân Thị Thúy Mai

Tìm mua sách nếu có bán: