Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ( Tiếng Lào )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ( Tiếng Lào )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5121-3
  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, ThS. Đỗ Quang Hưng
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Cù Thị Thúy Lan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/02/2020

Thông tin về sách: Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ( Tiếng Lào )

Về tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, ThS. Đỗ Quang Hưng

Tìm mua sách nếu có bán: