Ý định khởi nghiệp: Lý thuyết và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ý định khởi nghiệp: Lý thuyết và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-965-345-2
  • Tác giả: Phan Anh Tú (Chủ biên)nChâu Thị Lệ Duyên
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Đại học Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Ý định khởi nghiệp: Lý thuyết và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Phan Anh Tú (Chủ biên)nChâu Thị Lệ Duyên

Tìm mua sách nếu có bán: